Na stronie

Regulamin

REGULAMIN

PIEKARSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o statut Dzielnicowego Domu Kultury w Piekarach Śl. i wypełnia zadania w zakresie upowszechniania kultury, dotyczące organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej.

II. CELE UNIWERSYTETU I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ:

1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych.
2. Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.
4. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.
5. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Uniwersytet realizuje powyższe cele poprzez :

- wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki,

- spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,

- zajęcia fakultatywne

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Organem prowadzącym PUTW jest Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich.

2. Uniwersytetem kieruje dyrektor DDK.

3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest jest koordynator PUTW, powoływany przez dyrektora.

4. Organem przedstawicielskim słuchaczy jest Rada Słuchaczy.

IV. KRYTERIA NOBORU SŁUCHACZY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Słuchaczem PUTW może zostać każda osoba ?50+? w wieku przedemerytalnym, rencista, emeryt i pozostałe osoby starsze, bez względu na poziom wykształcenia, które pragną poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym miasta oraz złożą stosowną deklarację i dokonają obowiązujących wpłat.

2. Prawa i obowiązki Słuchacza PUTW

a) Słuchacze Uniwersytetu mają prawo do :

- udziału we wszystkich rodzajach zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności

- inicjowania nowych form działań twórczych i programowych

- wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach fakultatywnych

b) Słuchacze PUTW są zobowiązani do :

- przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

- terminowego wnoszenia opłat za zajęcia fakultatywne

- aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Uniwersytetu

3. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie ważnej legitymacji słuchacza PUTW.

4. Wniesione opłaty za uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych nie podlegają zwrotowi.

5.Istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, spowodowana szczególnymi względami (np. wyjazd do sanatorium lub leczenie szpitalne). Rezygnacja powinna być zgłoszona pisemnie koordynatorowi PUTW, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego nieobecność.

6. Zaleganie z ustalonymi opłatami skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy.

V. RADA SŁUCHACZY

1. W skład Rady Słuchaczy wchodzą 4 osoby, wybrane na zebraniu ogólnym.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata.

3. Członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, przypisując im zakres zadań.

4. Rada współpracuje z dyrektorem DDK w zakresie inicjowania zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych.

5. Zadaniem Rady Słuchaczy jest :

- organizowanie zapisów na nowy rok akademicki

- pomoc w organizacji zajęć, imprez, wykładów

- organizowanie dyżurów informacyjnych dla słuchaczy

- rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez słuchaczy

- wyrażanie opinii dot. wysokości opłat

6. Członkowie Rady mogą być odwołani w trakcie pełnienia kadencji na wniosek własny lub pozostałych członków Rady.

VI. OBSŁUGA BAZA LOKALOWA

1. Organ prowadzący PUTW, czyli Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich zapewnia:

- pomieszczenia do prowadzenia zajęć

- wykładowców oraz osoby prowadzące zajęcia

- pracę koordynatora

- obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny

- obsługę organizacyjną, administracyjną oraz finansowo ? księgową

2. DDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, nagrań z wizerunkiem uczestników, wykonanych podczas imprez, wykładów, spotkań, zajęć i innych ? dla własnych potrzeb promocyjnych i reklamowych.